The Explorers

Vedtægter Bestyrelse Medlemmer Referater Arrangementer Aktiviteter

Referat af generalforsamling den 6. november 2010

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Godkendelse af regnskab 2010 og budget 2011 herunder fastsættelse af kontingent
  4. Behandling af indkomne forslag til arrangementer herunder forslag til 10 års jubilæums weekend
  5. Fastsættelse af datoer for 2011
  6. Suppleringsvalg til bestyrelsen
  7. Eventuelt

 

Deltagere: 

Hanne Koustrup (ref.), Henriette Berg, Anne Grundtvig, Dorte Egerod, Charlotte Fosvald, Mette Visnek, Pernille Elle Silberg, Kristina Kadziola, Nina van Deurs, Camilla Lund, Anni Nordkild, Rikke Mygind, Annette Dupont, Birgitte Hvidtfeldt, Charlotte Wederking, Nanna Berg

Afbud: Hanne Bo, Karin Jørgensen, Dorte Røn Gideon, Marianne Mortensen

 

1. Valg af dirigent

Generalforsamlingen blev indledt med en kort navnerunde, hvorefter Anne Grundtvig blev valgt som dirigent.

 

2. Formandens beretning

Velkommen til The Explorers 9. ordinære generalforsamling! Jeg plejer at indlede beretningen med aktuelle emner, men i år synes ingen nye oplagte hot topics. Man diskuterer stadig finanskrisen og terrortrusler, og lige nu samles mange medier om midtsvejsvalget i USA. Jeg vil imidlertid gerne fremhæve Caroline Wozniacki, som i efteråret blev nr. 1 tennisspiller i verden - og nu som minimum er sikret posten frem til nytår. Caroline var ganske ung, da hun satte sig målet - at blive nr. 1 i verden, et mål hun nu har levet op til. Caroline har gjort det, som vi en gang kaldte 'den amerikanske drøm' - hun satte sig nemlig et mål, hun kæmpede for det, nåede det, fik anerkendelsen og støtten - man troede på hende, og hun troede på sig selv, præcis de faktorer, som altid har indgået i 'den amerikanske drøm'. Desværre tyder meget på, at 'den amerikanske drøm' ikke er så god, som den var før i tiden. Rigtig mange amerikanere lever under meget vanskelige kår, og jeg høre forleden, at helt almindelige familier fra det pænere LA har måtte flytte fra hus og hjem for at bo i deres bil.

Hvad vil jeg så med det her? Det er jo ikke fordi, jeg naivt tror, at vi piger fra The Explorers kan ændre krisen eller en general tankegang, men jeg vil så et lille frø. Kunne vi indstille vores mindset på 'den amerikanske drøm', som vi kendte den. Tænke mere positivt, støtte dem i vores omgangskreds, der brænder for noget, støtte vores børn i projekter eller ideer, de har fået, og ikke mindst støtte hinanden, således at nye tiltag og ideer kan føres ud i verden. Nogen vil lykkes og være en succes, andre vil være en fiasko, men det er ikke så afgørende. Det afgørende er, at vi indimellem hopper lidt væk fra den 'grå' sti, og vi prøver nye ting og udfordringer, og således få et rigere og mere indholdsrigt liv. Det er jo præcist det, som The Explorers de sidste 9 år har været medvirkende til og fortsat vil være i det 10. år.

Årets aktiviteter
Vi har afholdt 4 arrangementer i 2010:
   - 14. marts 2010 Foredrag v. Ann Bjerre - Pilgrimsvandringer (arrangeret af Pernille Silberg & Charlotte Fosvald)
   - 20. juni 2010 Stevnsfortet & picnic (arrangeret af Henriette Berg & Kristina Kadziola)
   - 28. august 2010 Go High - Kragerup Gods (arrangeret af Karin Jørgensen)
   - 6. november 2010 Generalforsamling, Yoga & Kagesmagning, Kokkedal (arrangeret af Camilla Lund & Charlotte Wederking)

Foreningens medlemmer
Vi er nu 19 medlemmer. Vi har fået 6 nye medlemmer i år nemlig, Dorte Røn Gideon, Anni Nordkild, Marianne Mortensen, Rikke Mygind, Annette Dupont og Birgitte Hvidtfeldt.

Fremtidige arrangementer
Om lidt vil vi beslutte datoerne for næste år, dog vil jeg lige fremhæve, at vi i 2011 har 10 års jubilæum, hvilket er ganske flot, og det skal fejres. Bestyrelsen ligger op til et weekend arrangement, hvor vi håber alle vil deltage og hjælpe med, at vi får det bedste ud af dagene.

Afslutning
Vi har nu været aktive i 9 år - og glæder os til endnu et godt og udfordrende år.

Beretningen blev godkendt.

 

3. Godkendelse af regnskab for 2010 og budget 2011 herunder fastsættelse af kontingent

Formanden fremlagde på vegne af kassereren foreløbigt regnskab for 2010. Foreningens formue forventedes ultimo 2010 at være ca 2650 kr. Årets overskud blev foreslået overført til næste regnskabsår. Budget for 2011 samt forslag til uændret kontingent på 400 kr. blev fremlagt. Budgettet var baseret på 18 medlemmer og 5 gæster. Der var afsat 1800 kr pr arrangement og 4000 kr til generalforsamlingen. Det blev diskuteret, om kontingentet skulle øges for at have en større pulje til jubilæumsarrangementet. Der var general stemning for at fastholde kontingentet, og i stedet søge at være mere kreative ved årets tre første arrangementer (= undgå dyre arrangementer) og evt. opkræve deltagergebyr, som så kunne gå til jubilæumsarrangementet.

For at stille medlemmerne lige i forbindelse med jubilæumsarrangementet, blev det besluttet at evt. nye medlemmer i 2011 betaler fuldt kontingent for året, uafhængigt af hvornår de indmeldes.

Der blev gjort opmærksom på, at medlemsnavn skal anføres, når kontingentet overføres. Smiley'er og andre søde hilsner, som påføres i stedet for navn, gør det vanskeligt at se hvem der har indbetalt.

Regnskab, budget og kontingentsats blev godkendt.

 

4. Behandling af indkomne forslag til arrangementer herunder forslag til 10 års jubilæums weekend

Der var ikke indkommet forslag til arrangementer. Formanden gjorde opmærksom på, at der på hjemmesiden ligger en liste med ideer til inspiration.

Bestyrelsen foreslog, at der holdes et lidt større arrangement end normalt i forbindelse med generalforsamlingen grundet foreningens 10 års jubilæum i 2011. Forslaget gik på et weekend arrangement, hvor alle medlemmer deltager i planlægningen med gennemførelse af udvalgte del-elementer. Bestyrelsen lagde vægt på, at arrangementet skulle være, så alle medlemmer har mulighed for at deltage. Generalforsamlingen tilsluttede sig forslaget om et større arrangement, gerne med overnatning, gerne hvor alle deltog i planlægningen og gerne hvor brugerbetalingen var højere end normalt. Et vejledende beløb blev foreslået som 2000 kr, men det ville afhænge af arrangementet.

Det blev besluttet, at bestyrelsen skulle rundsende et spørgeskema, så medlemmerne kunne komme med deres mening omkring økonomi, varighed og forslag til aktiviteter. Baseret på medlemmernes input, ville bestyrelsen sætte rammerne for arrangementet i begyndelsen af 2011.

 

5. Fastsættelse af datoer for 2011

Bestyrelsen foreslog følgende datoer for arrangementer:

Søndag den 13. marts 2011 - sport - Camilla Lund og Charlotte Wederking
Søndag den 19. juni 2011 - skovtur - Mette Visnek og Charlotte Fosvald
Søndag den 28. august 2011 - kultur/personlig - Hanne Bo, Annette Dupont og Dorte Egerod
Lørdag den 5. november og søndag den 6. november 2011 - jubilæum og generalforsamling - Bestyrelsen/Alle

Formanden opfordrede til, at de der ikke har arrangeret endnu, eller kun har arrangeret ganske få gange, melder sig på banen næste år, dels så opgaverne er fordelt på så mange som muligt, og dels så vi får inspiration fra så mange sider som muligt.

De foreslåede datoer blev vedtaget.

 

6. Suppleringsvalg til bestyrelsen

Der var ikke bestyrelsesmedlemmer på valg.

 

7. Eventuelt

Kristina foreslog, at vi fremover til arrangementerne starter med kort at præsentere os selv. Det kan være svært at huske navnene, når vi kun ses fire gange om året, og endnu sværere at huske hvad de forskellige laver og hvem der er inviteret af hvem. Generalforsamlingen tilsluttede sig forslaget.

Kristina foreslog, at vi i højere grad drager nytte af, at vi har etableret i godt netværk, fx til personlig sparring, velgørenhed mv. Der var general positiv stemning omkring forslaget. Evt aktiviteter skulle dog ikke erstatte foreningens arrangementer.

Formanden orienterede om, at bestyrelsen overvejer at flytte information og kontakt til facebook, da dette medie er langt lettere tilgængeligt end den nuværende løsning med website og webmail.

 

Næste års generalforsamling blev fastlagt til lørdag den 5. november 2011.

 

Kokkedal, 6. november 2010