The Explorers

Vedtægter Bestyrelse Medlemmer Referater Arrangementer Aktiviteter

Referat af generalforsamling den 16. november 2007

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Godkendelse af regnskab 2007 og budget 2008 samt kontingentfastsættelse
 4. Behandling af indkomne forslag til arrangementer
 5. Fastsættelse af datoer for det kommende års arrangementer
 6. Suppleringsvalg til bestyrelsen (behandles ikke)
 7. Nye medlemmer
 8. Eventuelt

Deltagere: 

Hanne Bo, Hanne Brams, Hanne Koustrup, Henriette Berg, Anne Grundtvig, Hanne Gundorff, Dorte Egerod, Karin Jørgensen, Charlotte Fosvald, Mette Visnek, Lisbet Poll Hansen, Pernille Elle Silberg, Charlotte Wederking.

1. Valg af dirigent

Hanne Koustrup blev valgt som dirigent.

2. Formandens beretning

Velkommen til The Explorers 6. ordinære generalforsamling!! Sidste år holdt vi generalforsamling i svenske omgivelser – med spa og massage – det har vi i år skiftet ud med DONG Energys kantine – til gengæld vil Inge Hornung om lidt indvi os til malerkunsten.
Folketingsvalget har nok optaget mange de sidste uger – og nu har vi et resultat. Det er jo ikke erhvervspolitik, der har fyldt medierne – men derimod wellness – el. som nogen kalder der det – velfærd. De kunne jo bare have ringet til os – for at få gode hints – for The Explorers er jo præcis, hvad velfærd drejer sig om, at prøve aktiviteter, som man ’almindeligvis’ ikke ville gøre – at pleje et godt socialt netværk – udforske grænser og opleve glæden ved at gennemføre – det er der ingen af politikerne, der helt har forstået.

Årets aktiviteter 

Vi har afholdt 4 arrangementer i 2007: 

 • 18. marts 2007 - Shaulin Kung Fu - kinesisk kampsport instruktør Martin (arrangeret af Karin og Anne)
 • 3. juni 2007 - Fortællerværksted, historiefortæller Sven Erik Engh, skandinavens eneste licencierede historiefortæller (arrangeret af Hanne K og Lisbet Poll)
 • 9. september2007 - Sejlads Øresund, instruktører Lars & Anders (arrangeret af Hanne B. og Henriette)
 • 16. november 2007 – Generalforsamling, Maling v. Inge Hornung (arrangeret af Hanne G. og Charlotte W.)

Foreningens medlemmer & mødedeltagelse

Vi er nu 15 medlemmer. I dag har vi 2 gæster – Nina og Kristina – som skal være meget velkomne til at blive medlemmer. Tilslutningen til arrangementerne i 2007 har været meget tilfredsstillende. 

Kasserer, kontingent og arrangementsbetaling 

Hanne Bo er som bekendt foreningens kasserer. Kontingentet for 2008 skal betales inden 31. december 2007.
Vi vil gerne opfordre til, at betalingsfrister både til kontingent og arrangementer overholdes bl.a. for at undgå, at arrangørerne får ekstra omkostninger. Hanne vil fremlægge regnskab og budget ved et senere punkt – men det kan allerede nu røbes, at alt ser fint ud.

Hjemmesiden

Arrangører opfordres til at melde information ud hurtigst muligt - og sende materiale til Hanne Koustrup dels vedr. indkaldelse dels vedr. afrapportering.

Fremtidige arrangementer

Nedenfor fremgår datoer for næste års arrangementer. Der vil blive tale om 4 arrangementer inkl. generalforsamlingen i 2008.

Afslutning

Vi har nu været aktive i 6 år - og glæder os til endnu et godt og udfordrende år.

Beretningen blev godkendt.

3. Godkendelse af regnskab for 2007 og budget samt kontingentfastsættelse for 2008

Kassereren fremlagde foreløbigt regnskabet for 2007. Arrangementerne i 2007 var stort set gennemført uden mer-opkrævning. Foreningens formue forventedes ultimo 2007 at være ca. 2.700 kr. Det var fortsat målet at indbetalt kontingent skulle bruges til arrangementerne, og at der ikke skulle oparbejdes en større formue. Årets overskud blev foreslået overført til næste regnskabsår. Budget for 2008 samt forslag til uændret kontingent på 400 kr. blev fremlagt.

Regnskab, budget og kontingentsats blev godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag til arrangementer

Der var ikke modtaget forslag til arrangementer for 2008. 

5. Fastsættelse af datoer for det kommende års arrangementer

Følgende datoer blev vedtaget af generalforsamlingen:

 • 9. marts 2008; Dorte og evt. Lisbeth G.
 • 8. juni 2008; Mette og Charlotte F.
 • 21. september 2008; Hanne Bo og Pernille
 • 21. november 2008; Hanne G. og Dorthe (alt. Hanne Brams)

Der blev fra bestyrelsens side opfordret til så vidt muligt at arrangere aktiviteter, der ikke havde været prøvet før uagtet at der var medlemmer, der ikke havde været med fra starten. Forslagslisten under aktiviteter var fortsat ikke udtømt. Der havde været en tendens til at arrangementer skulle afholdes inden for foreningens tilskudsramme, men dette skulle ikke ses som et krav. Opkrævning af mer-betaling, dog inden for rimelige rammer, var OK og kunne animere til yderligere aktiviteter. Det var fortsat ideen med foreningen at arrangementer skulle have en vis grad af aktivitet, og mere passive ting som foredrag, teater o.l. lå derfor ikke inden for rammerne, med undtagelse af generalforsamlingen. Medlemmerne kunne evt. opfordres til at arrangere denne type aktiviteter uden for de fastlagte fire foreningsarrangementer.    

6. Suppleringsvalg til bestyrelsen

Blev ikke behandlet, da der ikke var udtrådt medlemmer af bestyrelsen.

7. Nye medlemmer

Medlemskredsen havde den seneste periode været stabil, men generalforsamlingen blev opfordret til at overveje potentielle medlemskandidater.

8. Eventuelt

I.b.

 

Næste års generalforsamling blev fastlagt til fredag den 21. november 2008.

Hørsholm, 16. november 2007