The Explorers

Vedtægter Bestyrelse Medlemmer Referater Arrangementer Aktiviteter

Skriftlig generalforsamling den 11. november 2005

Dagsorden

  1. Formandens beretning
  2. Godkendelse af regnskab og budget samt kontingentfastsættelse for 2005
  3. Behandling af indkomne forslag til arrangementer
  4. Fastsættelse af datoer for det kommende års arrangementer
  5. Valg af bestyrelse
  6. Eventuelt

 

1. Formandens beretning

Velkommen til The Explorers 4. ordinære generalforsamling!! 

Årets aktiviteter

Vi har afholdt 4 arrangementer i 2005:  
6. marts - Massage i Center for kropsbehandling - arrangeret af Henriette Berg, Hanne Koustrup og Charlotte Wederking
6. juni - Lerdueskydning i Hørsholm Jagtforening - arrangeret af Annette Boesen og Hanne Gundorff
4. september - Kajak i Skovshoved sejlklub - arrangeret af Anne Grundtvig, Hanne Bo, Karin Jørgensen og Pia E. Henriques
11. november - Skriftlig Generalforsamling

Vi har haft en ekstraordinær generalforsamling den 18. marts - hvor tilrettede vedtægter blev godkendt herunder,  at medlemmer til bestyrelsen kunne vælges blandt medlemmer med mere end 2 års medlemskab. at Hanne Gundorff blev valgt ind som suppleant.

Foreningens medlemmer

Foreningen består i dag af 12 medlemmer - 4 færre end sidste år. 12 medlemmer er ikke mange - og vi har i årets løb set, at det ikke økonomisk el. af anden grund er rentabelt eller muligt at gennemføre arrangementer tilfredsstillende, da det ikke kan forventes, at alle kan deltage hver gang. Jeg vil kraftigt opfordre til, at alle forsøger at få nye medlemmer ind i vores gode foreningen.

Mere socialt

Flere har ydret ønske om, at der også er et socialt islæt ved arrangementerne. Det er forsøgt på forskellig vis - og specielt morgenmad har vist sig at være en god måde. Så det opfordres vi til at tænke på.

Gæster

Der har deltaget gæster i flere arrangementer, hvilket også imødeses fremover.

Kasserer, kontingent og arrangementsbetaling

Hanne Bo er vores nye kasserer. Hanne vil sørge for, at der oprettes en nye bankkonto for The Explorers, og kontonnr. vil derefter blive meldt ud. Kontingentet for 2006 skal betales inden 31. december 2005.
Vi vil gerne opfordre til, at betalingsfrister både til kontingent og arrangementer overholdes bl.a. for at undgå, at arrangørerne får ekstra omkostninger.

Som det fremgår af dagsordenens punkt 2 har foreningen et overskud i 2005 på ca. 6.100 kr.

Hjemmesiden

Arrangører opfordres til at melde information ud hurtigst muligt - og sende materiale til Hanne Koustrup dels vedr. indkaldelse dels vedr. afrapportering

Fremtidige arrangementer

Nedenfor fremgår datoer for næste års arrangementer. Der vil blive tale om 4 arrangementer inkl. generalforsamlingen i 2006. 

Afslutning

Vi har nu været aktive i 4 år - og glæder os til endnu et godt og udfordrende år.

 

2. Godkendelse af regnskab for 2005 og budget samt kontingentfastsættelse for 2006

Regnskabet viste et overskud på 6.110 kr., hvilket skyldes aflysning af generalforsamlingen. Overskuddet foreslås overført til næste regnskabsår.

Budget for 2006 fremgår af hjemmesiden. Kontingent foreslås fortsat fastsat til 400 kr. 

 

3. Behandling af indkomne forslag til arrangementer

Aktivitetslisten på hjemmesiden er løbende revideret i 2005 - og arrangører opfordres til at få inspiration. 

 

4. Fastsættelse af datoer for det kommende års arrangementer

Følgende datoer blev vedtaget af generalforsamlingen:

Søndag den 05.03: 
Lørdag den 11.06: 
Søndag den 03.09: 
Fredag den 24.11 (generalforsamling): 

Arrangører opfordres til at rette henvendelse til Charlotte Wederking el. Hanne Koustrup.

 

5. Valg til bestyrelse

Bestyrelsen var ikke på valg.

 

6. Eventuelt

Intet

 

Næste års generalforsamling blev fastlagt til fredag den 24. november 2006.

11. november 2005