The Explorers

Vedtægter Bestyrelse Medlemmer Referater Arrangementer Aktiviteter

Referat af generalforsamling den 12. november 2004

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Godkendelse af regnskab og budget samt kontingentfastsættelse for 2005
  4. Behandling af indkomne forslag til arrangementer
  5. Fastsættelse af datoer for det kommende års arrangementer
  6. Valg af bestyrelse
  7. Eventuelt

Deltagere: 

Jeanette, Helene, Annette, Hanne Brams, Hanne G., Karin, Hanne K., Henriette og Charlotte.

1. Valg af dirigent

Hanne Koustrup blev valgt som dirigent.

2. Formandens beretning

40+ og lykkeligere end nogensinde. Vi er en del af den nye generation af voksne kvinder og vi stiller krav. Vi gider ikke glo på 17-årige modeller på forsiden af ugebladene eller blive spist af med konebladenes bageopskrifter. Vi vil ud - se og smage på livet - vi vil bestemme selv, betale selv og have tilbud som passer vores aldersgruppe og ikke vore døtres. Vi ser film, læser og rejser. Vi går på museer, shopper og har tid. Livet er lettere for vi ved hvad vi vil og kan sige nej de rigtige steder - en bekræftelse fra formanden på vores forenings berettigelse.

Årets aktiviteter

Vi har afholdt 4 arrangementer i 2004:  
20. marts - Hellerup Fægteklub - arrangeret af Hanne Bo og Charlotte Wederking
13. juni - Klatring i DGI byen - arrangeret af Birthe Nielsen og Hanne Brams
21. august - Vandski i Holte Vandskiklub - arrangeret af Hanne Gundorff, Karin Jørgensen og Anne Grundtvig
12. november - Generalforsamling og dykning i Jyllinge - arrangeret af Helene Behrentz og Jeanette Baunsøe

Foreningens medlemmer

Foreningen består i dag af 16 medlemmer med lidt udskiftning i forhold til 2003.

Mødedeltagelse

Mødedeltagelse har været høj hver gang. Deltagerantallet må anses for tilfredsstillende for 2004. Vi håber på samme høje tilslutning til arrangementerne i 2005 og håber, at I allerede nu vil markere datoerne i jeres kalender for 2005. 

Gæster

Der har deltaget gæster i flere arrangementer - og flere er nu optaget som medlem. 

Kontingent og arrangementsbetaling

Kontingentet for 2005 skal betales inden 31. december 2004. 
Vi vil gerne opfordre til, at betalingsfrister både til kontingent og arrangementer overholdes bl.a. for at undgå, at arrangørerne får ekstra omkostninger.

Som det fremgår af dagsordenens punkt 3 har foreningen et overskud for 2004 på ca. 2.400 kr.

Hjemmesiden

Vi har fået vores eget domænenavn og webhotel hos Web10 - www.theexplorers.dk. Der vil blive oprettet mailadresser og en fælles mailadresse, som medlemmerne kan vælge at benytte i forbindelse med invitationer. Vi vil fortsat opfordre til, at arrangørerne sender en kort afrapportering fra arrangementerne inkl. billeder, links og deltagerliste. Forslag til nye aktiviteter sendes til Hanne Koustrup. Information om næste arrangement tilstræbes at fremgå af forsiden.

Fremtidige arrangementer

Vi vil senere fremlægge datoer for næste års arrangementer - og håber at vi i dag kan fastlægge, hvem som skal arrangere disse. Der vil blive tale om 4 arrangementer inkl. generalforsamlingen i 2005. Bestyrelsen opfordrer til at de, der ikke har arrangeret så ofte, melder sig.

Afslutning

Vi har nu været aktive i 3 år - og glæder os til endnu et godt og udfordrende år.

Beretningen blev godkendt.

3. Godkendelse af regnskab for 2004 og budget samt kontingentfastsættelse for 2005

Formanden fremlagde regnskabet for 2004. Regnskabet viste et overskud på 2.432,34 kr., som blev foreslået overført til næste regnskabsår. Jeanette bemærkede, at det ikke var hensigtsmæssigt at en forening havde samme person som formand og kasserer. Bestyrelsen noterede sig dette, men bemærkede samtidig at Henriette er foreningens kasserer, selvom Charlotte som formand præsenterede punktet for generalforsamlingen. Jeanette bemærkede endvidere at regnskabsåret var ændret i forhold til foreningens vedtægter. Bestyrelsen noterede sig dette, og ville overveje en vedtægtsændring.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Formanden fremlagde budget for 2005 samt forslag til kontingent på 400 kr. Budget og kontingentsats blev godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag til arrangementer

Der var ikke modtaget forslag til arrangementer for 2005. 

5. Fastsættelse af datoer for det kommende års arrangementer

Følgende datoer blev vedtaget af generalforsamlingen:

Søndag den 06.03: Hanne K., Henriette og Charlotte (forslag: massage)
Lørdag den 11.06: Hanne G. og Annette (forslag: lerdueskydning)
Søndag den 04.09: Hanne Bo, Pia, Karin og Anne G. (forslag: kajak)
Fredag den 11.11 (generalforsamling): Dorthe og Birthe

Ud over massage, lerdueskydning og kajak blev følgende foreslået som aktivitet i 2005: UV rugby, træklatring, motorcykel og roning.

6. Valg til bestyrelse

Bestyrelsen var ikke på valg.
Jeanette bemærkede at vedtægterne ikke åbnede mulighed for at andre blev valgt ind i bestyrelsen. Bestyrelsen noterede sig dette, og ville overveje en vedtægtsændring.

7. Eventuelt

Det blev foreslået, at betaling for arrangementer skete via foreningens konto. Bestyrelsen afviste dette med begrundelse i at det havde været prøvet, men havde været vanskeligt administrerbart. Det blev derfor præciseret, at såfremt man melder sig til et arrangement, hæfter man for tilmeldingen og dermed betalingen. Det er arrangørernes opgave at indkassere betalingen, men ikke at hæfte for evt. udeblivelse.

Næste års generalforsamling blev fastlagt til fredag den 11. november 2005.

12. november 2004