The Explorers

Vedtægter Bestyrelse Medlemmer Referater Arrangementer Aktiviteter

Referat af generalforsamling den 24. oktober 2003

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Godkendelse af regnskab og budget samt kontingentfastsættelse for 2004
  4. Behandling af indkomne forslag til arrangementer
  5. Fastsættelse af datoer for det kommende års arrangementer
  6. Valg af bestyrelse
  7. Eventuelt

1. Valg af dirigent

Charlotte Wederking blev valgt som dirigent.

2. Formandens beretning

Årets aktiviteter

Vi har som planlagt afholdt 4 arrangementer i 2003:  
21. januar - kurbad i DGI-byen - arrangeret af Anne Grundtvig & Anja Persson
29. marts - 4x4 Drive på Høvelte Dansk Landrover Klub - arrangeret af Jeanette Baunsøe & Helene Behrentz
10. august - ridning Fortunen Rideskole - arrangeret af Hanne Brams, Dorthe Mouritsen & Hanne Gundorff
24. oktober - Generalforsamling & skydning Skovshoved Idrætsforening - arrangeret af Henriette Berg & Charlotte Wederking

Foreningens medlemmer

Foreningen består i dag af 17 medlemmer.

Mødedeltagelse

Mødedeltagelse har været høj hver gang. Deltagerantallet må anses for tilfredsstillende for 2003. Vi håber på samme høje tilslutning til arrangementerne i 2004 og håber, at I allerede nu vil markere datoerne i jeres kalender for 2004. I dag er vi 14 deltagere, 13 medlemmer og Pia Henriques som er gæst -  hvilket må siges at være meget flot.

Gæster

Der har deltaget gæster i flere arrangementer - og flere er nu optaget som medlem. Jf. vedtægterne må gæster inviteres med henblik på indmeldelse mod et gebyr på 50 kr. + arrangementets omkostninger.

Kontingent og arrangementsbetaling

Kontingentet for 2004 skal betales inden 1. december 2003. 
Vi vil gerne opfordre til, at betalingsfrister både til kontingent og arrangementer overholdes bl.a. for at undgå, at arrangørerne får ekstra omkostninger.

Som det fremgår af dagsordenens punkt 3 har foreningen et overskud for 2003.

Hjemmesiden

Hjemmesiden har fået et løft - og vi vil fortsat opfordre til, at arrangørerne sender en kort afrapportering fra arrangementerne incl. billeder, links og deltagerlister til Hanne Koustrup. Information for næste arrangement fremgår af forsiden, og arrangørerne opfordres ligeledes her til at fremsende arrangementsinformationerne til webmaster, således at forsiden altid vil være opdateret. Dette vil gøre det lettere for alle at indhente information om fremtidige arrangementer.

Har I gode ideer og forslag til arrangementer, tips til steder, forbindelser mv., så fremsend dem til webmaster, som derefter vil sætte dem på aktivitetssiden vores website.

Fremtidige arrangementer

Vi vil senere fremlægge datoer for næste års arrangementer - og håber at vi i dag kan fastlægge, hvem som skal arrangere disse. Der vil blive tale om 4 arrangementer incl. generalforsamlingen i 2004.

Afslutning

Vi har fået en god forening - med positive og friske deltagere - og vi kan alle glæde os til et nyt år med endnu flere udfordringer.

Beretningen blev godkendt.

3. Godkendelse af regnskab for 2003 og budget samt kontingentfastsættelse for 2004

Formanden fremlagde regnskabet for 2003. Regnskabet viste et overskud på 1.608,34 kr., som blev foreslået overført til næste regnskabsår. Regnskabet blev godkendt.

Formanden fremlagde budget for 2004 samt forslag til kontingent på 400 kr. Budget og kontingentsats blev godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag til arrangementer

Charlotte Wederking og Hanne Bo foreslog en weekend skitur i marts. Den umiddelbare stemning var positiv, men medlemmerne bedes give deres holdning tilkende pr. mail til cwr@dong.dk, idet arrangementer afhænger af antallet af deltagere. Estimeret pris 1000 kr. + transport og mad.

Hanne Brams foreslog kvindeløb.

5. Fastsættelse af datoer for det kommende års arrangementer

Weekend den 19-21. marts 2004 - skitur; arrangører Charlotte Wederking og Hanne Bo
- Den primære dato er lørdag den 20. marts 
Søndag den 13. juni 2004; arrangører Birthe Nielsen og Hanne Brams
Søndag den 22. august 2004; arrangører Hanne Gundorff, Karin Jørgensen og Anne Grundtvig
Fredag den 12. november 2004; arrangører Helene Behrentz og Jeanette Baunsøe
- Alternative arrangører er Anja Persson og Dorte Egerod

6. Valg til bestyrelse

Bestyrelsen var ikke på valg.

7. Eventuelt

Medlemsoversigt

Til erstatning for medlemmernes adresser mv. på hjemmesiden er det besluttet at udsende en hardcopy medlemsoversigt. Eventuelle ændringer skal fortsat mailes til hko@dong.dk. Medlemsoversigten på nettet vil fremover således kun bestå af navn og indmeldelsesdato.

Indkaldelse og afrapportering

Formanden opfordrede kraftigt til at information om arrangementer lægges på hjemmesiden. Dette gælder såvel indkaldelse, pris, afrapportering mv. Husk i øvrigt at indkaldelse til arrangementer skal indeholde pris for medlemmer og pris for ikke-medlemmer, samt at afrapporteringen som minimum skal indeholde beskrivelse af arrangementet og oversigt over deltagere. Relevante links og billeder er også velkomne.

Gæster

Gæster er fortsat meget velkomne. Gæsteprisen er medlemspris + tilskud fra foreningen + 50 kr.

Næste års generalforsamling blev fastlagt til fredag den 12. november 2004.

24. oktober 2003